ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Find Us

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿ

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,

ಪಿಇಎಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆ

ಮಂಡ್ಯ - 571401

ಕರ್ನಾಟಕ.

08232-224004

ceomandya[at]yahoo[dot]com